Palvelemme tilaajiemme tarpeita erilaisin luonto- ja lajistoselvityksin. Selvitykset ja raportit räätälöidään aina hankekohtaisesti sekä tilaajan että lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tuotamme selvitysten tuloksista käytännölliset raportit kuvituksella ja kartoilla sekä helposti hyödynnettävän paikkatietoaineiston.

Luontotietoselvitykset

Luontoselvitysprosessi kannattaa aloittaa esiselvityksellä tai kuvaavammin luontotietoselvityksellä, jossa hankitaan alueelta olemassa olevat luontotietoaineistot, arvioidaan eri asioiden ja lajien selvitystarve sekä annetaan suositukset mahdollisten selvitysten toteuttamisesta ja aikataulutuksesta. Selvityksen avulla on mahdollista tunnistaa todennäköiset luontoarvokohteet ja kohdentaa tarvittavat maastoinventoinnit niille oikea-aikaisesti. Toisinaan jo pelkkä luontotietoselvitys saattaa tuottaa riittävät tiedot hankkeen suunnitteluun ja luontovaikusten arviointiin.

Luontoselvitykset

Luontoselvitys kattaa useiden erilaisten luontoarvojen ja lajiston maastoinventoinnit ja raportoinnin. Selvityksien sisältö ja vaatimukset vaihtelevat hanke- ja tapauskohtaisesti. Esimerkiksi pinta-aloiltaan laajoissa osayleiskaavoissa luontoselvitys on yleispiirteisempi kuin pienellä asemakaava-alueella. Myös luontoselvitys kannattaa teettää hankkeen alkuvaiheessa, jotta mahdolliset luontoarvot saadaan mukaan suunnittelutyöhön alusta alkaen.

Lajiselvitykset

Lajiselvityksiä tarvitaan usein maankäytönsuunnittelussa ja erilaisissa hankkeissa, jotka voivat vaikuttaa tiettyjen suojeltujen tai uhanalaisten lajien esiintymiin. Tyypillisesti lajiselvitykset koskevat tiettyä lajia esimerkiksi liito-oravaa, tai lajiryhmää esimerkiksi lintuja tai lepakoita. EU:n luontodirektiivin IV a) liitteen lajin löytyminen suunnittelualueelta vasta hankkeen loppuvaiheessa, voi hidastaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä ja vaivaa. Lajiselvitykset kannattaakin aina teettää ajoissa, aivan hankkeen alkumetreillä. Katso myös luontotietoselvitys kappaleesta tietoa miten luontoselvitysprosessi kannattaa aloittaa.

Luontovaikutusten arvioinnit

Luontovaikutusten arviointi suoritetaan kun hankkeesta aiheutuva ympäristömuutos, haitta tai häiriö on tunnistettu ja tarvittavat tiedot kohteen luonnonoloista ja lajistosta on kartoitettu. Luontovaikutusten arviointeja on pääasiassa kahden tasoisia, kuten Natura-arviointejakin. Ensivaiheessa tehtävää luontovaikutusten arviointia kutsutaan tarveharkinnaksi, jolla selvitetään onko varsinainen luontovaikutusten arviointi tarpeen ja minkälainen arvioinnin tulee olla tarkkuustasoltaan. Luontovaikutusten arviointien taso vaihtelee hankkeen laajuuden, sijainnin ja alueella olevien luontoarvojen mukaan yleispiirteisistä yksityiskohtaisiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Hoito- ja käyttösuunnitelmia (lyhenne HKS) laaditaan pääasiassa erilaisille suojelu- ja retkeilyalueille. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet määritellään työtä aloitettaessa. Niitä voivat olla esimerkiksi luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeiden yhteen sovittaminen. HKS sovittaa yhteen monia arvoja, näkökulmia ja käyttömuotoja. Hyvä HKS-prosessi edellyttää tarkkoja tausta-aineistoja, vuorovaikutusta ja kokonaisuuden hallintaa.

Natura-arvioinnit

Natura-arviointeja on kahta päätyyppiä. Natura-tarveharkinta ja varsinainen Natura-arviointi. Natura-arviointi tarvitaan silloin, kun hanke tai suunnitelma todennäköisesti
merkittävästi heikentää luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Jos nämä luonnonarvot eivät todennäköisesti merkittävästi heikenny, Natura-arviointia ei tarvita.